Konkurransetilsynet har gjort et større arbeid med å se på konkurransesituasjonen i det norske dagligvaremarkedet. I den forbindelse ble det oppdaget en lokal bestemmelse i Tromsø kommune, som tilsynet mener er svært uheldig.

For å samle handelen til sentrum og bydelssentrene, har kommunen avgjort at det ikke er tillatt å etablere nye dagligvareforretninger utenfor bydelssentrene, med mindre det er mer enn 1000 meter til nærmeste dagligvarebutikk.

I et brev til Tromsø kommune advarer Konkurransetilsynet om at denne måten å begrense nye etableringer på, gjør at etablerte aktører utenfor sentrum og bydelssentrene i praksis blir skjermet mot inntreden av nye konkurrenter.

Blir skjermet

På Kvaløya har Åge Andersen nettopp gjort unna handelen på Eurospar Kvaløysletta. Han bor selv i Eidkjosen, men veksler litt på hvor han handler.

– Jeg handler der jeg får de beste tilbudene, og her er det ganske bra, sier Andersen.

Han mener det er butikker nok sentralt på Kvaløya, og ser ikke behovet for flere.

– Nei, vi har fire store matbutikker på 7 kilometer og det er nok, synes jeg.

Men Konkurransetilsynet advarer kommunen mot å styre etableringen av dagligvarebutikker. Hovedregelen om minst 1000 meters avstand mellom dagligvarebutikkene kan medføre at det enkelte steder i Tromsø kommune er få eller ingen tilgjengelige områder for etablering av ny dagligvarebutikk, fremgår det av merknaden tilsynet har sendt.

De etablerte bydelssentrene er Hamna, Stakkevollan, Borgtun (Kræmer, Bjørnstrand), Kvaløysletta, Kaldfjord (Eidkjosen), Kroken og Sør-Tromsøya. Sentrum er unntatt bestemmelsen – her er det ingen begrensning på antall butikker eller avstand mellom dem.

– Konkurransemessig uheldig

Det er vel kjent at det norske dagligvaremarkedet er preget av få aktører og høy konsentrasjon. Årsakene til det ikke blir etablert flere sammensatte, men ifølge Konkurransetilsynet er tilgangen på attraktive butikklokaler trukket frem som en av de viktigste hindrene i dagligvaremarkedet.

Når det blir utfordrende å etablere nye butikker, kan etablerte aktører utnytte sin markedsmakt. Lokal konkurranse er i denne sammenhengen svært viktig, påpeker Konkurransetilsynet:

Konkurransepresset for den enkelte butikk øker med antall konkurrerende butikker i nærheten. Videre kan konkurransepresset øke i lokale markeder jo tettere butikkene er etablert.

Tilsvarende vil konkurransen, og effektene av konkurranse, svekkes jo lengre avstand det er mellom de konkurrerende butikkene.

Å kreve at det skal være 1000 meter mellom hver dagligvarebutikk, anses prinsipielt som konkurransemessig uheldig, fastslår

Konkurransetilsynet.

Vil skrote bestemmelsen

Bestemmelsen det vises til, er forankret i kommuneplanens arealdel (2017-2026). Denne planen skal imidlertid revideres, og fornyes for perioden 2022–2034. Tromsø kommune håper å ha et planforslag klart til årsskiftet.

Konkurransetilsynet ber kommunen ta hensyn til deres merknad i fremtiden. Frp-politiker Bjørn Gunnar Jørgensen er enig med Konkurransetilsynet. Han kan ikke huske bakgrunnen for at man ønsker denne avstanden mellom dagligvarebutikkene, og synes i det hele tatt at bestemmelsen har lite for seg.

– På K1 er det to møbelbutikker nesten vegg i vegg. Og et par hundre meter lenger bort ligger Bohus. Hvorfor vi skal ha andre spilleregler for dagligvarebutikkene kan ikke jeg forstå, sier han.


Han mener den frie konkurransen må råde, og stusser samtidig på om bestemmelsen i det hele tatt har vært praktisert i Tromsø, for han ikke huske at det har vært debattert i forbindelse med etableringer av nye dagligvarebutikker.

Langs Stakkevollvegen er det for eksempel bare 850 meter mellom den nye Kiwi-butikken ved politihuset, og Eurospar Kræmer. Jørgensen mener bestemmelsen bør skrotes når kommuneplanens arealdel revideres.

– Ja, jeg kan ikke se hva slags funksjon den skal ha, sier han.

Vil ta en ny diskusjon

Avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune, Mette Mohåg, sier bestemmelsen trolig ble tatt inn i plan for å styrke bydelssentrene, og forhindre at de «flyter ut».

Dette var også en del av argumentasjonen, da Kiwi ville etablere ny butikk nord for bruhodet på Kvaløysletta. Denne butikken ble imidlertid skrinlagt av andre årsaker, primært fordi den var for stor.

Men når Konkurransetilsynet nå kommer med en merknad, mener Mohåg det er greit å ta en ny diskusjon.

– Kommuneplanens arealdel skal revideres, og sånn sett passer det bra. Planen var på høring da den ble vedtatt, men jeg kan ikke huske at denne bestemmelsen og konkurransereglene var et tema da. Men nå er det naturlig at vi tar en ny diskusjon, og veier det opp mot andre hensyn i disse prosessene.